افزایش قد با حرکات کششی http://www.gadboland.ir 2018-06-20T02:52:16+01:00 text/html 2018-05-10T10:05:33+01:00 www.gadboland.ir Admin موزیک متن انگیزشی شماره 2 http://www.gadboland.ir/post/74 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/download/8841520141517312794/angizeshi2.jpg" alt="" width="633" vspace="0" hspace="0" height="355" border="0" align="bottom"></div><div><br></div><div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#3333ff">قانون استفاده از موزیک انگیزشی:</font></b>&nbsp;اول متن انگیزشی رو بخونید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;و چند ثانیه به بهترین هایی که امکان داره تو زندگیتون اتفاق بیوفته فکر کنید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بعد موزیک انگیزشی رو دانلود کنید و با چشمان بسته گوش کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="4" color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif">متن انگیزشی:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: irans_light; font-size: 18px; text-align: right;">یکی از کلید های موفقیت، داشتن نظم در انجام دادن کارهایی است که باید انجام دهید؛</span></div><div style="text-align: center;"><br style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: irans_light; font-size: 18px; text-align: right; box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: irans_light; font-size: 18px; text-align: right;">حتی اگر میلی به انجامش ندارید… اما میدانید مهم هستند و باید انجام شوند.”</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif">موزیک انگیزشی ( به ترتیب گوش کنید)</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><font size="4"><div style=""><span style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif" style=""><a href="http://opizo.me/nrGeHB" target="_blank" title="">دانلود موزیک انگیزشی بی صدا شماره 2 با کیفیت عالی</a></font></span></div><div style=""><span style="text-align: right;"><br></span></div><div style=""><span style="text-align: right;"><br></span></div></font></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><div><span style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><a href="http://opizo.me/IOMEA9" target="_blank" title="">دانلود موزیک انگیزشی شماره 3 با کیفیت عالی</a></font></span></div><div><span style="text-align: right;"><br></span></div><div><span style="text-align: right;"><br></span></div><a href="http://opizo.me/IOMEA9" target="_blank" title=""><font size="4"><div></div></font></a></div><div></div></div><div></div></div><div><a href="http://opizo.me/vKUGxJ" target="_blank" title=""><div><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دانلود موزیک انگیزشی شماره 3 با کیفیت متوسط</font></div><div></div></a></div></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#ff0000" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><div><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><div><div><div><br></div><div><br></div><div></div><font size="4" color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif"></font></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div></div></div><div><font size="4"><span style="text-align: right;"><font color="#006600" face="arial, helvetica, sans-serif">آموزش دانلود :</font></span><span style="text-align: start;">بعد از زدن روی لینک دانلود در صفحه ی باز شده&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="text-align: start;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="text-align: start;">روی&nbsp;</span><font style="text-align: start;" color="#009900">رد تبلیغ</font><span style="text-align: start;">&nbsp;بزنید دانلود شروع خواهد شد.</span></font></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#3333ff" face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font color="#993399" face="arial, helvetica, sans-serif">برای مشاهده لیست تمامی موزیک متن های انگیزشی کلیک کنید</font></span></div></div></div> text/html 2018-05-08T14:45:30+01:00 www.gadboland.ir Admin موزیک متن انگیزشی شماره 1 http://www.gadboland.ir/post/73 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/download/1723177128357848777/angizshi-1.jpg" alt="" align="bottom" width="602" vspace="0" hspace="0" height="337" border="0"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><font color="#3333ff">قانون استفاده از موزیک انگیزشی:</font></b> اول متن انگیزشی رو بخونید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;و چند ثانیه به بهترین هایی که امکان داره تو زندگیتون اتفاق بیوفته فکر کنید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">بعد موزیک انگیزشی رو دانلود کنید و با چشمان بسته گوش کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4" color="#ff0000">متن انگیزشی:</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 18px; text-align: right;">“من از کارهایی که کردم هیچوقت پشیمان نمیشوم</span><span style="font-size: 18px; text-align: right;">،</span></font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif">اما از شانس هایی که برای انجام یک سری کارها داشتم و هیچ کاری باهاشون نکردم پشیمانم.</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">موزیک انگیزشی</font></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000"><br></font></span></div><div style="text-align: center;"><div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><a href="http://opizo.me/FvGWkn" target="_blank" title="">دانلود موزیک انگیزشی شماره 1 با کیفیت عالی</a></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><br></span></div><a href="http://opizo.me/FvGWkn" target="_blank" title=""><div></div></a></div><a href="http://opizo.me/FvGWkn" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><div><div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""></a><div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""></a><div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""></a><div><div><div><div><div><div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff" size="4"><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title="">دانلود موزیک انگیزشی شماره 1 با کیفیت متوسط</a></font></div><div><br></div><div><br></div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""><div></div><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff" size="4"></font></a></div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""><div></div></a></div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""><div></div></a></div></div><a href="http://opizo.me/hlpO8Q" target="_blank" title=""><div></div></a></div></div></div></div></div><a href="http://bayanbox.ir/download/2904079485913499013/Alireza-Talischi-Mano-Daryab-128.mp3" target="" title=""><div></div></a></div><div><font size="4"><span style="text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#006600" style="">آموزش دانلود :</font></span><span style="text-align: start;">بعد از زدن روی لینک دانلود در صفحه ی باز شده&nbsp;</span></font></div><div><font size="4"><span style="text-align: start;"><br></span></font></div><div><font size="4"><span style="text-align: start;">روی&nbsp;</span><font color="#009900" style="text-align: start;">رد تبلیغ</font><span style="text-align: start;">&nbsp;بزنید دانلود شروع خواهد شد.</span></font></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><br></font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#993399">برای مشاهده لیست تمامی موزیک متن های انگیزشی کلیک کنید</font></span></div><div><span style="font-size: 18px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#3333ff"><br></font></span></div></div> text/html 2018-05-06T22:34:53+01:00 www.gadboland.ir Admin ویدیو فول انگیزشی افزایش قد به همراه ویس افزایش قد http://www.gadboland.ir/post/72 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/wagq0/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="4">لینک دانلود:</font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="4"><br></font></div><a href="http://opizo.me/MlRWkO" target="" title=""><font size="4"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame">دانلود با کیفیت عالی</div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"></div></font></a><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="4"><a href="http://opizo.me/o6nSWF" target="" title="">دانلود با کیفیت متوسط</a></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="2">بعد از زدن روی لینک دانلود در صفحه ی باز شده روی <font color="#009900">رد تبلیغ</font> بزنید دانلود شروع خواهد شد.</font></div> text/html 2018-04-27T10:50:49+01:00 www.gadboland.ir Admin سیستم همکاری در فروش با تسویه حساب فوری http://www.gadboland.ir/post/71 <div style="text-align: center;"><img src="http://bayanbox.ir/download/5418150725172382642/partner.png" alt="" width="523" vspace="0" hspace="0" height="294" border="0" align="bottom"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><font color="#3333ff">سیستم همکاری در فروش</font> با <font color="#ff0000">20</font> درصد حق نمایندگی و <font color="#009900">تسویه حساب فوری</font></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">برای اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پشتیبانی تلگرام مراجعه کنید</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">شماره پشتیبانی تلگرام: 09149028721</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div> text/html 2018-03-21T14:59:26+01:00 www.gadboland.ir Admin تخفیف ویژه مخصوص عید تا 5 روز http://www.gadboland.ir/post/70 <img width="1" height="1280" align="baseline" style="width: 582px; height: 587px;" alt="" src="http://bayanbox.ir/download/2735722075538848867/photo-2018-03-21-20-05-58.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">برای خرید روی عکس خرید زیر کلیک کنید.</font></div><div><font size="3">در صفحه ی باز شده هزینه و اطلاعات را وارد کنید و ادامه را بزنید</font></div><div><font size="3">در صفحه ی باز شده تایید و پرداخت را بزنید و بعد از وصل شدن به بانک پرداخت کنید</font></div><div><font size="3">بعد از پرداخت برنامه به همراه کد فعالسازی&nbsp; ارسال خواهد شد</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><b>20 درصد تخفیف برنامه کل (پایه + پیشرفته) = 40 هزار تومان</b></font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><b>20 درصد تخفیف برنامه پیشرفته = 20 هزار تومان</b></font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#3333ff" size="3"><b>(برنامه پایه به تنهایی تخفیف ندارد)</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b>برنامه پایه و پیشرفته افزایش قد+پکیج اصلاح پرانتزی و ضربدری پا= 60 هزار تومان&nbsp;</b></font></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b><br></b></font></div><div><font color="#ff0000" size="3"><b>به جای 74 هزار تومان</b></font></div><div><br></div><div><a title="" href="https://idpay.ir/gadboland" target=""><img width="1" height="1095" align="baseline" style="width: 550px; height: 284px;" alt="" src="http://bayanbox.ir/download/8580721594626617724/kharid-ba-takhfif.png" border="0" vspace="0" hspace="0"></a></div> text/html 2018-02-03T21:52:54+01:00 www.gadboland.ir Admin آموزش فعالسازی برنامه بعد از خرید کد فعالسازی http://www.gadboland.ir/post/69 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/w4BY0/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="3"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><a href="https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/329023fb66504b6ea86c4143f7b97cde9483940-720p__41870.mp4" target="" title=""><font size="3">دانلود آموزش فعالسازی برنامه بعد از خرید کد فعالسازی با کیفیت بالا</font></a></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="3"><br></font></div><a href="https://as5.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/329023fb66504b6ea86c4143f7b97cde9483940-720p__41870.mp4" target="" title=""><font size="3"><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"></div></font></a></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><a href="https://as6.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/329023fb66504b6ea86c4143f7b97cde9483940-360p__41870.mp4" target="" title=""><font size="3">دانلود آموزش فعالسازی برنامه بعد از خرید کد فعالسازی با کیفیت متوسط</font></a></div> text/html 2018-02-03T21:49:25+01:00 www.gadboland.ir Admin کلیپ برنامه فوق حرفه ای افزایش قد 8 تا 17 سانیت متر در 180 روز http://www.gadboland.ir/post/68 <style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 57%"></span><iframe src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Nts0l/vt/frame" allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="3"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><a href="https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/6d511b4f4d4877650a1bdaebe778d4149482286-720p__98791.mp4" target="" title=""><font size="3">دانلود دموی برنامه با کیفیت بالا</font></a></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><font size="3"><br></font></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><a href="https://as10.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/6d511b4f4d4877650a1bdaebe778d4149482286-360p__98791.mp4" target="" title=""><font size="3">دانلود دموی برنامه با کیفیت متوسط</font></a></div> text/html 2018-01-24T21:55:00+01:00 www.gadboland.ir Admin خرید برنامه افزایش قد 8 تا 17 سانتی متر در 180 روز http://www.gadboland.ir/post/66 <div style="text-align: center;" align="center"><div align="center"><font size="2"><img src="http://bayanbox.ir/download/8324140444557551178/wallpaper.jpg" alt="" width="544" vspace="0" hspace="0" height="336" border="0" align="bottom"></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برنامه افزایش قد 8 تا 17 سانتی متر</b></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تشکیل شده از پکیج ها و مجموعه های افزایش قد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2">برنامه افزایش قد 17-8 سانتی متر شامل:</font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;2 دوره سه ماهه در کل 6 ماه:</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font style="background-color: rgb(255, 0, 0);" color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">+برنامه پایه افزایش قد (3 ماه اول)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font style="background-color: rgb(153, 51, 153);" color="#ffffff" face="Mihan-Iransans" size="2">+برنامه پیشرفته افزایش قد (3 ماه دوم)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">(اول باید برنامه پایه 3 ماه اول را استفاده کنید&nbsp;</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">اگر به نتیجه مورد نظر نرسیدین&nbsp;باید برنامه پیشرفته 3 ماه دوم را شروع کنین.)</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2">امکانات برنامه:</font></div><div><font size="2"><br></font></div></div></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه حرکات کششی افزایش قد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه حرکات بدنسازی افزایش قد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ هیپنوتیزم و ترشح هورمون رشد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه خواب مخصوص افزایش قد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه غذایی و ویتامینی افزایش قد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه مکمل گیاهی ترشح هورمون رشد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه مکمل شیمیایی و قرص افزایش قد</font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">+ برنامه غذایی و ویتامینی لازم برای افزایش قد</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">+ آموزش به همراه فیلم و تصویر و ترجمه فارسی دقیق</font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans">کمی بیشتر ارزش این برنامه</font><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;را بدانیم:</span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برنامه های قبلی بصورت کتاب و فیلم پشت سرهم بود که بخاطر مشکلات زیادی که&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">در استفاده و فهم کم و مبهم بودن بوجود آمد</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;تصمیم گرفتیم</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">این بار یک برنامه فوق پیشرفته با امکانات جدید طراحی کنیم که لایقش هستید</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">یک برنامه بسیار پیشرفته که تمامی حرکات بصورت اختصاصی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">با ترجمه دقیق</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;و امکانات جدید بسیار و حرکات مخصوص و برنامه های تکمیلی</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;طراحی شده</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;و یک برنامه ی جدید و کامل که نمونه مشابه حتی در جهان ندارد&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">طراحی شد.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#ff0000" size="2">چرا نمونه مشابه ندارد ؟</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#ff0000" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">چون این برنامه از 8 محصول معتبر آمریکایی که در کل 584 دلار میشود</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;باهم ترکیب شده&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و حرکات مهم و موثر و نتیجه بخش هر کدام از محصول ها</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;انتخاب شده&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و در یک برنامه گردآوری شده.</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3333ff" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3333ff">یعنی</font></span><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font color="#3333ff">&nbsp;بهترین های 8 محصول&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans;">در یک برنامه پیشرفته و حرفه ای و کامل.</span></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">مهم تر از همه تمامی این 8 محصول آمریکایی ، محصول اورجینال و اصل می باشند</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2">&nbsp;و نمونه تقلبی و نا معتبر نیستند.</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans;"><font size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برنامه بصورت اپلیکیشین فوق پیشرفته با امکانات حرفه ای</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که میتوانید بر روی سیستم آندروید 4 و به بالا و کامپیوتر (بوسیله بلواستکس) استفاده کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2">برنامه بصورت دو دوره ی سه ماهه عرضه میشود&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که شما ابتدا دوره سه ماهه اول را تهیه میکنید و بعد از سه ماه استفاده</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;و با نتیجه خوشحال کننده وارد دوره سه ماهه دوم میشود</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تا نتیجه را بهتر کنید و به قد مورد نظرتون برسید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">دوره 3 ماه اول 35000 تومان و دوره 3 ماه دوم 35000 تومان می باشد&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که شما میتوانید دوره ها را بصورت جداگانه تهیه کنید</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;و در صورت رضایتمندی دوره سه ماه دوم را نیز سفارش بدهید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و یا میتوانید کل برنامه را یکجا تهیه کنید و از تمامی امکانات برنامه استفاده کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">برای خرید برنامه افزایش قد روی گزینه های خرید زیر کلیک کنید.</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای خرید برنامه پایه (دوره سه ماه اول) روی عکس زیر کلیک کنید.<br></font></div><font size="2"><br style="text-align: start;"></font><div align="center"><div align="center"><a href="https://idpay.ir/gadboland/file/8374" target="" title=""><font size="2"><img src="http://bayanbox.ir/download/3943871192070433603/01000.png" alt="" width="438" vspace="0" hspace="0" height="230" border="0" align="bottom"></font></a></div><a href="https://idpay.ir/gadboland/file/8374" target="" title=""><font size="2"><div align="center"></div></font></a></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="right"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برای خرید برنامه پیشرفته (دوره سه ماه دوم) روی عکس زیر کلیک کنید.</font></div><font size="2"><br style="text-align: start;"></font><div align="center"><div align="center"><font size="2"><a href="https://idpay.ir/gadboland/file/8377" target="" title=""></a><a href="https://idpay.ir/gadboland/file/8377" target="" title=""><img src="http://bayanbox.ir/download/8623737537559196432/0100011.png" alt="" width="442" vspace="0" hspace="0" height="233" border="0" align="bottom"></a></font></div><a href="https://idpay.ir/gadboland/file/8377" target="" title=""><font size="2"><div align="center"></div></font></a></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">برنامه پیشرفته ادامه 3 ماه برنامه پایه می باشد پس لازم است&nbsp;<br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ابتدا برنامه پایه را استفاده کنید و سپس از برنامه پیشرفته استفاده کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;" align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">نحوه استفاده بعد از خرید:</font></div><div style="text-align: right;" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از خرید برنامه را دانلود میکنید ، کد فعالسازی نیز برایتان ارسال میشود</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">که باید به بخش فعالسازی در برنامه بروید و روی گزینه مورد نظر که خریداری کرده اید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">(فعالسازی برنامه پایه یا پیشرفته) کلیک کنید</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;و کد فعالسازی که دریافت کرده اید&nbsp;</font><font face="Mihan-Iransans">را وارد</font></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">و فعالسازی را بزنید و برنامه همان لحظه فعال میشود.</span></font></div><div align="center"><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font color="#6600cc" face="Mihan-Iransans" size="2"><a href="http://gadboland.ir/post/69" target="" title="" style="">برای مشاهده آموزش فعالسازی برنامه با فیلم کلیک کنید</a></font></div></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بعد از خرید به پشتیبانی در تلگرام پیام دهید</font></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2">و در صورت عدم دریافت کد فعالسازی همراه برنامه&nbsp;</font></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;کد فعالسازی را از پشتیبانی دریافت کنید</font></font></div><div align="center"><font color="#FF0000"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>شماره پشتیبانی در تلگرام: 09149028721</b></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2">***اطلاعات بیشتر درباره روش افزایش قد***</font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://bayanbox.ir/download/7448755814327183089/barname-screenshot.jpg" alt="" width="571" vspace="0" hspace="0" height="343" border="0" align="bottom"></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://bayanbox.ir/download/4201434092310642893/wino.jpg" alt="" width="607" vspace="0" hspace="0" height="294" border="0" align="bottom"></font></div><div style="text-align: right;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: right;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">پکیج افزایش قد تا پانزده سانتی متر بصورت تضمینی</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;تنها راه افزایش قد بعد از بلوغ</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">کمترین قیمت ممکن</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;یک برنامه ورزشی 90 روز (برنامه پایه)+ 90 روز (برنامه پیشرفته)</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;که با تحریک رشد دیسک های بین مهره ای</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;و غضروف های بدن باعث افزایش قد میشود</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;بعد از بلوغ استخوان ها دیگر رشد نمی کنند</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;ولی غضروف ها با تمرین های کششی اگر تحریک شود رشد میکند</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;و حدودا&nbsp; شش هفته طول میکشد تا رشد شروع شود و قابل تشخیص شود</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;از این به بعد تا هفته اخر</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">هر هفته نسبت به هفته قبل رشد رو متوجه میشین .</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">همچنین این حرکات با از بین بردن گودی اضافه ستون فقرات&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="2"><font face="Mihan-Iransans">هم&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">باعث افزایش قد میشود.</span></font></div><div style="text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br><br></font></div></div><div style="text-align: start;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font color="#ff0000">ا</font></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify;"><font color="#ff0000">فزایش قد&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(255, 0, 0); text-align: justify;">باور نکردنی 8 تا 17 سانتی متر با ورزش های کششی</span></font></div><div style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div style="text-align: start;"><span style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهترین پکیج برای افزایش قد در هر سن</font></span></div><div style="text-align: start;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">روشی تست شده و قابل اطمینان</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;پشتیبانی 24 ساعته پاسخگوی هر گونه سوال شما عزیزان</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;و حتی توضیح ورزش ها در صورت داشتن مشکل</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">بهترین روش افزایش قد از سن رشد تا 40 سالگی</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2">در سنین رشد با این&nbsp;ورزش ها 10 تا 30 سانتی متر</font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#3333ff" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#3333ff">&nbsp;براحتی افزایش قد داشته باشید</font><br><br></font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="2">و در سن 20 سالگی به بعد 8 تا 17 سانتی متر</font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#993399" face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;افزایش قد باور نکردنی با ورزش های کششی داشته باشید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">پکیج فوق العاده برای افزایش قد در تمامی سنین</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">عجله کنید و با قیمت خوب پکیجی تضمینی&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline;"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2">تهیه و از پشتیبانی همیشگی ما بهره مند شوید.</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none currentcolor; vertical-align: baseline;" align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none currentcolor; vertical-align: baseline;" align="center"><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none currentcolor; vertical-align: baseline;" align="center"><font size="2"><img src="http://bayanbox.ir/download/7592619860612656878/wallpaper2.jpg" alt="" width="602" vspace="0" hspace="0" height="338" border="0" align="bottom"></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none currentcolor; vertical-align: baseline;" align="center"><font size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none currentcolor; vertical-align: baseline;" align="center"><font size="2"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px none; outline: 0px none currentcolor; vertical-align: baseline;" align="center"><a href="http://gadboland.ir/post/category/8" target="" title=""><font color="#3333ff" size="2"><b style="">برای مطالعه سوالات متداول و مهم درباره برنامه اینجا&nbsp; کلیک کنید</b></font></a></div></div></div></div>